Geoprojekt - logo
(61) 832-52-01 | 830-11-30

"GEOPROJEKT - Poznań" oferuje następujący zakres usług:


Badania i prace terenowe

 • wiercenia badawcze penetracyjne do głębokości 3,0 m p.p.t.
 • wiercenia badawcze mechaniczne do głębokości 40,0 m p.p.t.
 • wiercenia badawcze mechaniczne rurowane
 • wiercenia płuczkowe do 250,0 m p.p.t.
 • sondowania dynamiczne sondami udarowymi typu DPL, DPSH, SPT i SLVT
 • sondowania statyczne CPT i CPTU sondą o nacisku 200 kN
 • badania dylatometryczne typu DMT i SDMT
 • pobór prób (także NNS) gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne

 • dla gruntów niespoistych - analizy uziarnienia i wilgotności naturalnej Wn
 • dla gruntów spoistych - oznaczenie wilgotności naturalnej Wn, granic Atterberga, stopnia IL, edometrycznych modułów ściśliwości pierwotnej Mo i wtórnej M
 • dla gruntów organicznych - oznaczenie zawartości części organicznych Iom, wilgotności naturalnej Wn, edometrycznych modułów ściśliwości pierwotnej Mo i wtórnej M oraz określenie wartości współczynnika konsolidacji cv
 • dla wody gruntowej - określenie agresywności w stosunku do konstrukcji betonowych oraz w stosunku do konstrukcji stalowych

Dokumentacje i projekty

 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • dokumentacje geologiczno - inżynierskie
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • oceny wpływu inwestycji na środowisko
 • projekty wzmocnień podłoża słabonośnego (kolumny i nasypy zbrojone geosyntetykami)
 • oceny stateczności skarp i zboczy
 • prognozy deformacji podłoża i nasypów
 • projekty zbrojeń geosyntetycznych nasypów na terenach szkód górniczych
 • projekty posadowień obiektów budowlanych i inżynierskich

Projekty fundamentów i wzmocnień mogą być opracowane zarówno dla potrzeb projektu budowlanego (koniecznego do otrzymania pozwolenia na budowę) jak i projektu wykonawczego (uzupełnienie projektu budowlanego lub technologia zastępcza dla realizowanego obiektu).

Oferujemy również możliwość wykonania kompleksowych projektów części podziemnych obiektów - od badań geotechnicznych do projektu posadowienia - a także kompleksowych projektów dróg dojazdowych i placów parkingowych przy obiektach handlowych.


Nadzory geotechniczne nad budowami

W ramach prowadzenia nadzoru - na zlecenie firm wykonawczych lub nadzoru inwestorskiego - wykonujemy odbiory zagęszczeń i nośności a także zajmujemy się okonturowywaniem stref zalegania gruntów organicznych i gruntów słabonośnych.

Dla dużych i długo trwających inwestycji, wymagających prowadzenia na bieżąco prac odbiorowych, możliwe jest zainstalowanie laboratorium bezpośrednio na placu budowy.